English Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Acceleration B.V.

 

Art. 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Acceleration. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Acceleration schriftelijk zijn bevestigd.

2. Door met Acceleration een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van door haar gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten tussen Acceleration en cliënt uitsluitend de door Acceleration gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.

3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wette­lijke regelingen.

Art. 2. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

-a- "Acceleration" : Acceleration, meer in bijzonder alle medewerkers, werkzaam voor Acceleration;

-b- "wederpartij" : ieder rechts- of natuurlijk persoon die met Acceleration een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens ver-tegenwoordiger(s), gemach­tigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n);

-c- "overeenkomst" : elke aanbieding van Acceleration, aan­vaard door de wederpartij, dan wel elke opdracht verstrekt door de wederpartij aan Acceleration en door Acceleration aanvaard;

-d- "producten en diensten" : alle in het kader van een overeenkomst tussen Acceleration en de wederpartij geleverde producten en verrichte werkzaamheden door Acceleration.

2. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor Acceleration zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van Acceleration onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of voor zover hierin door deze voorwaarden wordt voorzien.

3. Bedingen, op grond waarvan Acceleration een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der geleverde dien­sten verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren producten respectievelijk af te nemen diensten aan een voorbehoud zijn verbon­den, zijn onverbindend.

Art. 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle door Acceleration gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.

2. Acceleration heeft het recht een opdracht zonder opgave van rede­nen te weigeren.

Art. 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Acceleration is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door de wederpartij aan Acceleration gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer Acceleration de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Acceleration naar aanleiding van een gegeven opdracht met haar werkzaamheden aanvangt.

2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Acceleration door me­dewerkers, representanten of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door Acceleration en de wederpartij schriftelijk worden beves­tigd.

3. Ingeval de wederpartij naar oordeel van Acceleration niet voldoen­de kredietwaardig blijkt, is Acceleration, met inachtneming van de beginselen van redelijkheid en billijkheid, gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Acceleration krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Art. 5 Medewerking door de wederpartij.

1. De wederpartij verleent alle door Acceleration noodzakelijk geachte medewerking  teneinde de aan haar in opdracht gegeven werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren; de wederpartij zal steeds alle noodzakelijke en/of relevante gegevens en/of inlichtingen verschaffen. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledig­heid van de door haar verstrekte gegevens en inlichtingen.

2. Acceleration is gerechtigd de uitvoering van de aan haar opgedra­gen werkzaamheden op te schorten indien de wederpartij haar verplichting tot medewerking niet of niet volledig nakomt. In laatstbedoeld geval is Acceleration eveneens gerechtigd  om de extra kosten die dientengevolge ontstaan tegen de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

Art. 6. Werkzaamheden door derden

Acceleration is gerechtigd om, indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, de aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De daarmee verbonden kosten zullen aan de wederpartij worden doorbere­kend in overeenstemming met de in de offerte van Acceleration ver­strekte prijsopgaven.

Art. 7. Prijzen en tarieven

1. Prijzen van Acceleration zijn gebaseerd op (kost)prijsbe­palende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeen­komst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft Acceleration het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te bren­gen. Acceleration is verplicht voorgenomen prijsverhogingen tijdig aan weder­partij mede te delen. De wederpartij heeft het recht een opdracht binnen 48 uur nadat een prijsverhoging is aangezegd, schriftelijk te annule­ren.

2. De door Acceleration vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Acceleration is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te bereke­nen.

Art. 8. Levering

1. De levering van diensten geschiedt ten kantore van Acceleration tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij uitdruk­kelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld van Acceleration.

3. Levering middels media geschiedt met uiterste zorg. Voor onvolkomenheden, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van media aanvaardt Acceleration geen aan­sprakelijkheid.

Art. 9. Niet Toerekenbare Tekortkoming (Overmacht)

1. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Acceleration gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder niet toerekenbare tekortkomingen wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in communicatiemiddelen, maatregelen van over­heidswege, natuurrampen, brand en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Acceleration kan worden gevergd.

2. Indien door overmacht de levering van producten en/of diensten meer dan 60 dagen wordt ver­traagd, is naast Acceleration ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Acceleration recht op vergoeding van de tot aan het moment der overmacht verrichte werkzaamheden.

Art. 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Acceleration is niet aansprakelijk voor enige schade (zoals gevolgschade), welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Acceleration verleende diensten en/of geleverde zaken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Acceleration, dan wel indien de geldende wette­lijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. Indien en voor zover Acceleration aansprakelijk mocht worden gehouden, reikt de aansprakelijkheid van Acceleration nimmer verder dan het bedrag dat de wederpartij verschuldigd is voor de door Acceleration geleverde diensten en/of zaken.

2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens Acceleration vrijwaart de wederpartij Acceleration tegen alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.

Art. 11. Kwaliteitsgarantie

1. Acceleration staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten en diensten, een en ander met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald. De kwaliteitsgarantie behelst echter geen resultaatver­bintenis, zulks in het bijzonder ingeval onderzoeken naar data en subsidiemogelijkhe­den. Evenmin kan bij onderzoeksopdrachten volledigheid worden gegarandeerd, noch kan enige garantie worden gegeven ten aanzien van onderzoeksresultaten.

2. Kwaliteitsgarantie voor middels Acceleration door derden geleverde diensten wordt slechts gegeven indien en voor zover de desbetreffende derde een soortgelijke garantie wordt verstrekt.

3. Indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, wordt Acceleration als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Art.12. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van door Acceleration geleverde of ter beschikking gestelde gegevens blijven te allen tijde bij Acceleration en/of de toeleveranciers van Acceleration berusten, tenzij schriftelijk anders is overeen­gekomen.

Art 13. Gebruiksrechten

1. Aan de wederpartij geleverde data worden aan eerstgenoemde ter beschikking gesteld op basis van een niet overdraagbaar exclusief gebruiksrecht. Het gebruiksrecht behelst het recht van de wederpartij tot gebruik van de data in het kader van haar  normale bedrijfsuitoefening; de wederpartij is nimmer gerechtigd de data aan derden, om baat of om niet, te verkopen, ter beschikking te stellen of ter inzage te verstrekken, noch is de wederpartij gerechtigd de data te verveelvoudigen,  tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Acceleration is gerechtigd het gebruiksrecht van door haar geleverde data middels opzegging bij aangetekend schrijven aan de wederpartij te beëindigen, indien Acceleration heeft kunnen constateren, althans een redelijk vermoeden  heeft, dat de geleverde data voor andere doeleinden worden aangewend dan is overeenge­komen, of indien door het gebruik van de data inbreuk op rechten van derden kan worden gemaakt. De beëindiging laat onverlet Acceleration het recht om schadevergoeding te vorderen.

Art 14. Betaling

1. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden gestort op een door Acceleration aangewezen bank- of girorekening.

2. Als datum van betaling geldt de dag van creditering van de bankrekening van Acceleration.

3. Acceleration is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

5. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen aan Acceleration een rente wegens te late betaling verschul­digd van 0.75% van het factuurbedrag.

6. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en execu­tiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste 15% procent van het factuurbe­drag.

7. Acceleration heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de tot­standkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Acceleration totdat de zekerheid is gesteld; dit laatste onverminderd het recht van Acceleration op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Acceleration deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art.15. Ontbinding

Onverminderd Acceleration verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Acceleration een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ingeval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpar­tij surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel/ge­deeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

Art.16. Geschillen

1. Op alle door Acceleration gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien wederpartij in Europa is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeen­komst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin Acceleration is gevestigd.